Regulamin sklepu zmyslostan.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.zmyslostan.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Daria Sikorska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Daria Sikorska Zmysłostan Concept Store, ul. W. Sikorskiego 1, 61-534 Poznań, NIP: 9721070389 zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem: 
 1. poczty e-mail: daria@zmyslostan.pl [Komentarz: wpisz tu swój adres e-mail]
 2. telefonicznie: 694 467 778 [Komentarz: wpisz tu swój numer telefonu] 
 1. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 09.06.2022 r. [Komentarz: wpisz tu datę osadzenia regulaminu na stronie] 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

Art. 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: sklepu internetowego. 

 1. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
 1. w ramach sklepu internetowego – sprzedaż produktów
 2. założenie konta użytkownika;
 3. subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi); 
 4. publikacji komentarzy; 
 5. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. Warunki techniczne do korzystania z usług

W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać: 

 1. urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym, 
 2. przeglądarkę internetową, 
 3. pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie, 
 4. adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.

2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.  

Art. 4 Sprzedaż produktów

Składanie zamówień: 

Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne. 

Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę. 

Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 7 dni. 

Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 7 dni, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, otrzymasz informację od Usługodawcy. 

Dokonywanie płatności 

 1. Usługodawca umożliwia zapłatę: (a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych (b) przelewem bankowym [Komentarz: w tym miejscu musisz wskazać w jaki sposób Twoi klienci mogą płacić za zakupione u Ciebie towary]
 2. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;

Dostawa/Odbiór towaru

 1. Usługodawca umożliwia kilka opcji dostawy towaru – wyboru należy dokonać przy składaniu zamówienia. 
 2. Koszty dostawy Usługodawca określa na stronie, tak abyś mógł się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia. 
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, powinieneś zgłosić ten fakt kurierowi i spisać z nim protokół obejmujący te informacje. Pamiętaj że zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania Twoich roszczeń reklamacyjnych. 

Gwarancja

 1. Usługodawca udziela na rzecz *konsumentów gwarancji jakości w takim samym zakresie w jakim wiąże go odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Pozostałe informacje

 1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwie dane, uniemożliwiające dostarczenie przesyłki (b) dwukrotnie nie odebrałeś przesyłki (c) nie opłaciłeś zamówienia w terminie. 
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem założonego na Stronie konta użytkownika lub bez jego zakładania. 

Art. 5 Prawa konsumenta

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako konsument, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. [Komentarz: Ważne! W przypadku sprzedaży treści cyfrowych lub świadczenia usług na rzecz konsumentów (webinaria, szkolenia, kursy) prawo do odstąpienia od umowy może zostać wyłączone, jeśli za wyraźną zgodą klienta (najbardziej pasuje do tego checkbox) przekażesz mu zakupione treści lub zrealizujesz usługę przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy. Pamiętaj, że musisz go poinformować, o tym że po spełnieniu świadczenia w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od umowy]. 
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy. 
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.  
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych produktów. 
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania.  Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób. 
 6. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 6 Konto użytkownika 

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa. 
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie. 
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz. 
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności. 
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika. 

Art. 7 Newsletter

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail. 
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowejlub kontaktując się z Usługodawcą. 

Art. 8 Komentarze

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny. 

Art. 9 Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: daria@zmyslostan.pl[Komentarz: wpisz tu swój adres e-mail] 
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. Twoje imię oraz adres e-mail, 
 2. dokładny opis i powód reklamacji,
 3. Numer zamówienia
 4. Twoje żądania, propozycje i wnioski. 
 1. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. 
 2. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową. 

Art. 10 Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu. 
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa. 
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

Art. 11 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.zmyslostan.pl/politykaprywatnosci